گزارش بازدید کارشناسان حسابرسی و بازرسی از استان کرمان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی

مدیریت محترم حسابرسی و بازرسی در تاریخ 1400/4/3در استان کرمان حضور یافته و ابتدا  ضمن جلسه با مدیریت محترم استان به بازدید از کارگزاریها از جمله کارگزاری ارزوییه و  پرداختند و  همچنین از انبار مرکزی و انبارهای ارزوییه و سیرجان نیز بازدید بعمل آوردند و در انتها  مشکلات استان  را مورد بررسی قرار دادند 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید