برگزاری جلسه کمیته فنی مدیریت مصرف آب در اراضی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

جلسه کمیته فنی مدیریت مصـرف آب دراراضی کشاورزی با حضوردکترتوکلی مجری ملی طرحه ای الگویی سامـانه مـدیریت مصـرف آب کشوروبـاحضوررئیس مرکزتحقیقـات کشـاورزی ومنـابع طبیعی اسـتان ونماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر کارشناسان مرتبط باطرح مذکوردرمحل سالن جلسات سازمان تشکیل گردید.

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی سال زراعی جدید دارای31طرح مدیریت مصـرف آب درسطح مزارع وباغات می باشد که روش های علمی کاهش مصرف آب بدون وارد کردن تنش به گیاه دراین مزارع بکارگیری می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید