تامین وتوزیع50تن کوداوره دزشهرستن سرپل ذهاب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار50تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان سرپل ذهاب تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید