مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله بصورت کارمزدی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی 

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به "تولید،پشتیبانی هاومانع زدایی ها" و تبیین سیاستها و برنامه های اجرایی، مناقصه خرید مقدار50 هزارتن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله بصورت کارمزدی از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 12 مرداد ماه سال جاری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید