تامین وارسال374تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار374تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداراناستان مرکزی تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید