تامین وارسال270تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار270تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان قزوین تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید