تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان همدان استان همدان

ارسال 750 تن انواع کود شیمیایی در تیرماه به شهرستان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در تیرماه سالجاری مقدار 750 تن انواع کود شیمیایی شامل کود شیمیایی اوره، سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای کارگزاران شهرستان همدان ارسال شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت: این مقدار کود شیمیایی، از مبادی حمل و انبار دفتر مرکزی شرکت برای شهرستان همدان تأمین و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان، تخلیه شده است تا بر اساس سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید