گروه بازدید و پایش ستاد وارد خوزستان شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

گروه بازدید و پایش ستاد وارد استان خوزستان شد وبا مهندس طاهری مدیر استان خوزستان و گروه پایش استانی دیدار و گفتگو کردند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید