بازدید گروه پایش از شهرستان حاجی آباد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

بازرسان پایش ستاد و با همکاری نمایندگان سازمان صنعت ومعدن وتعزیرات حکومتی استان از انبار اتحادیه های تعاونی روستائی وکارگزاران شهرستان حاجی آباد بازرسی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید