استمرارکیسه گیری کود اوره در استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
برای تسهیل وتسریع در توزیع کود اوره مورد نیاز کشاورزان سخت کوش استان کیسه گیری کود اوره ارسالی ازمبادی در حال انجام است. تامین وتوزیع  به موقع، سهل وآسان کودهای کشاورزی با کیفیت با توجه به نقش وجایگاه ویژه تغذیه گیاهی  درپایداری وارتقای تولیدمحصولات کشاورزی از اولویت های کاری شرکت است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید