بررسی وضعیت حمل بندرعباس

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری،

با توجه به پایین بودن نرم حمل کود شیمیایی از بندر شهید رجایی بندرعباس نمایندگان این مدیریت آقایان علی پروینی و تقی کریمی به هرمزگان اعزام تا از نزدیک وضعیت حمل از اسکله را مورد بررسی قرار دهند و همچنین اشکالات و نواقص موجود در بارنامه های صادره دو کشتی حمل شده و یک کشتی در حال حمل را نیز مرتفع نمایند که در این خصوص نیز جلساتی را با نماینده پیمانکار حمل و نقل آبادن و تخلیه و بارگیری انجام داده و مشکلات نیز مورد بررسی قرارگرفته و تذکرات و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید