ارسال کود اوره به کارگزاران شهرستان سلطانیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

آقای مهندس ادیبان از ارسال 52 تن کود اوره به شرکت آقای عین اله طاهری یکی از عاملیت های مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان خبر داد  . این مقدار مربوط به سهمیه پاییزه شهرستان سلطانیه بوده که قرار است در میان کشاورزان آن منطقه توزیع گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید