بازدید مدیر از انبار سازمانی ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام درایام تعطیلات نوروزی از روند تخلیه و توزیع کود در انبار سازمانی مهران  بازدید بعمل آورد.

مهندس جمالی  به اتفاق چندی ازکارشناسان شعبه جهت بررسی روند کیفی وکنترل حمل در محل انبارهای سازمانی شرکت حضور یافتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید