تخصیص خاک فسفات به شرکت فرآیند کود و سم بافق

تخصیص خاک فسفات به شرکت فرآیند کود و سم بافق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

بنا به دستور مدیر توزیع، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بیش از 386 تن خاک فسفات به شرکت فرآیند کود و سم بافق تخصیص داده شد. حمیدرضا جاریانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد افزود: این تخصیص جهت حمایت از تولید داخل می باشد که از ذخیره خاک فسفات سوریه در انبارهای استان یزد قابل ارسال می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید