برگزاری اولین مناقصه استان تهران در سال جدید

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معملات،

استان تهران  مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود رااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ هجدهم فروردین ماه برگزار نمود.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید