تامین وتوزیع199تن کوداوره درشهرستان دالاهواستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای مهرماه سال جاری تانیمه ماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار199تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان دالاهوتامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید