حواله گنبد

تعداد 167 برگ حواله الکترونیکی صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ،از ابتدای مهر ماه سال جاری  تاکنون ،توزیع کود شیمیای یارانه دار طی صدور تعداد 167 برگ حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی در شهرستان گنبد  انجام شده است,که از این مقدار تعداد  6 برگ تحویل کشاورز گردیده است.

 وی همچنان تصریح کرد سهم این شهرستان  از تعداد حواله های صادره در مجموع  شهرستانهای استان که شش هزار و 996 برگ بوده،3 درصد می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید