حواله مراوه تپه

تعداد 86 برگ حواله الکترونیکی صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراوه تپه گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ،از ابتدای مهر ماه سال جاری  تاکنون ،توزیع کود شیمیای یارانه دار طی صدور تعداد 86 برگ حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی در شهرستان مراوه تپه انجام شده است,که از این مقدار تعداد  36 برگ تحویل کشاورز گردیده است.

 وی همچنان تصریح کرد سهم این شهرستان  از تعداد حواله های صادره در مجموع  شهرستانهای استان که شش هزار و 996 برگ بوده،1 درصد می باشد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید