حواله

تعداد 620 برگ حواله الکترونیکی صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ،از ابتدای مهر ماه سال جاری  تاکنون ،توزیع کود شیمیای یارانه دار طی صدور تعداد 620 برگ حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی در شهرستان مینودشت  انجام شده است,که از این مقدار تعداد  313 برگ تحویل کشاورز گردیده است.

 وی همچنان تصریح کرد سهم این شهرستان  از تعداد حواله های صادره در مجموع  شهرستانهای استان که شش هزار و 996 برگ بوده،9 درصد می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید