حواله الکترونیکی

صدور2864 عدد حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان،125 نفر عامل فعال توزیع‌کننده کود در استان وجود دارد  که امسال قرار است کودهای ازته،فسفره و پتاسه(NPK) را به صورت کشت قراردادی در اختیار کشاورزان متقاضی قرار می‌گیرد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید