کود شیمیایی

مقدار 200 تن کود شیمیایی فسفات آلی گرانول تولید داخل در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

 آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: با توجه به تخصیص کود شیمیایی فسفات آلی گرانول توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان همدان، از ابتدای سالجاری تا 19 مهرماه، مقدار 200 تن کود شیمیایی فسفات آلی گرانول از تولیدکننده های داخل کشور در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کودهای شیمیایی تخلیه شده در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نمونه گیری شده و برای آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال و در صورت تائید کیفیت، کود شیمیایی در اختیار کشاورزان قرار داده می شود. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید