حواله الکترونیک همدان

تعداد هزار و 240 برگ حواله الکترونیکی صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان همدان گفت:

از ابتدای مهر ماه سالجاری تاکنون، توزیع کود شیمیایی یارانه دار طی صدور تعداد هزار و 240 برگ حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی در شهرستان همدان انجام شده است, که از این مقدار تعداد  446 برگ تحویل کشاورز گردیده است.

 وی همچنین تصریح کرد سهم این شهرستان  از تعداد حواله های صادره در مجموع  شهرستانهای استان که نه هزار و 220 برگ بوده، 13.5درصد می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید