گزارش تأمین نهاده و برداشت محصول کلزا در شهرستان فسا در سال 1400-1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

در سال زراعی 1400-1399 در شهرستان فسا مقدار 700 تن محصول کلزا در سطح 602 هکتار برداشت گردید.

مدیر شعبه ابراز کرد: با توجه به نقش تعیین کننده کودهای شیمیائی بخصوص کودهای ازته در رشد گیاه و افزایش محصول، مقدار 750 تن کود اوره به عنوان سهمیه کشت کلزا، توسط معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان به این شهرستان تخصیص داده شد که سهمیه موردنظر پس از مراجعه کارگزاران معرفی شده به مقاصد موردنظر حمل گردید.

وی افزود: کودهای شیمیائی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و یا بهبود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید