مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز:

بازدید آموزشی از سایت بوجاری استان البرز

جناب مهندس علي اكبر ندرلو، مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز خبر داد:

برابر هماهنگی صورت گرفته تعدادی از کارشناسان استانی موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بازدید آموزشی از سایت های بوجاری گندم و جو این مدیریت و همچنین نحوه عملیات بوجاری ،‌ سم زنی و ضد عفونی ، اتیکت زنی ، صفافی و پارت چینی و . . . داشتند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید