تجدید مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی 

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به "تولید،پشتیبانی هاومانع زدایی ها" و تبیین سیاستها و برنامه های اجرایی، تجدید مناقصه خرید مقدار50 هزارتن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 2 آذر ماه سال جاری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید