مهندس حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ضرورت وجود کودهای فسفات و پتاس در کارگزاری های شرکت در سراسرکشور

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

باتوجه به ذخایر مناسب شرکت در زمینه کودهای فسفاته و پتاسه ضروری است که در همه ی کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی، کودهای فسفات و پتاس موجود باشند.

مهندس حمیدرسولی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در وبینار سراسری که جهت بررسی عملکرد مدیریت های استانی شرکت در زمینه ی فروش کودهای فسفات و پتاس برگزار گردید با بیان مطلب فوق به مدیریت های استانی شرکت باتوجه به پایان زمان مصرف کودهای کشاورزی در اقلیم های سردسیر درخصوص تسریع در فروش کودهای فسفات و پتاس و توجه به دستورهای وزارت متبوع در زمینه اهمیت مصرف هم زمان کودهای اوره و فسفات و پتاس تذکر داد.

اخیرا طی دستورالعملی از سوی معاونت محترم زراعت به سازمان های جهادکشاورزی استان های کشور دستور داده شده است که باتوجه به کاهش تولید انواع محصولات کشاورزی و عملکرد سطح برداشت، به مصرف هم زمان کودهای اوره، فسفات و پتاس توجه ویژه یی به عمل آید. در دستورالعمل های فنی کشت محصولات کشاورزی نیز اشاره شده است که مصرف متناسب نیتروژن، فسفات و پتاس در افزایش حجم برداشت محصول حداقل 30درصد  اثرگذار است.

 در این وبینار موضوع صدور حواله الکترونیک دریافت سهمیه ی کود از سوی کشاورزان و روند اجرای دستورالعمل های مربوط به آن در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت. طی ماه گذشته براساس دستورالعمل های صادره از سوی وزارت متبوع رویه تحویل کودهای کشاورزی در سامانه یی به صورت یکپارچه عملیاتی و اجرا می گردد. در اجرای این طرح شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی در استان ها و دفاتر خدمات کشاورزی همکاری می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید