اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان، 

امروزشنبه ۲۹ آبان ماه 1400 آموزش عملی حواله الکترونیک در سامانه کنترل وپایش مواد کودی توسط گروه آموزشی(آقایان آریافرد-سپهوند ) به صورت عملی وبا نظارت مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان به کاربران خدمات در ساختمان اداری خدمات جهادکشاورزی شهرستان خرم آباد انجام شد.