اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

امروزیکشنبه 30 آبان ماه 1400جلسه ای با موضوع  فروش اعتباری نهاده های کشاورزی به کارگزاران تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان بین مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان و مهندس محسن واقفی مسوول امور مالی برگزار شد.