بارگیری وحمل10000کیلوگرم کوداوره وفسفاته گرانوله13% به کارگزاری درافشان دهقانیار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار10000کیلوگرم کوداوره وفسفاته گرانوله13%ازانبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به مقصدکارگزاری درافشان دهقانیاربارگیری وحمل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید