بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از روند تخلیه و کیسه گیری کودفله در انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان،  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ازروند تخلیه و کیسه گیری کود فله در انبار سازمانی گرگان بازدید بعمل آورد وی با بیان این که یکی از عوامل موثر در افزایش  راندمان تولید، استفاده به موقع  کود شیمیایی می باشد چرا که این فاکتور، همبستگی مثبت با تولید داشته ضمن این که می تواند  گیاه را از عوامل محدود کننده دور نگه دارد  با  استفاده حداکثری از  شرایط آب و هوایی  مدیریت بهینه در مزرعه داشته باشد ودر سال زراعی با توجه به شرایط حادث شده، اهمیت بازرگانی کود شیمیایی و تسریع  در کیسه گیری کود ها اوره فله دوچندان شده است لذا با تامین به موقع نیاز گیاه، می توان شدت تنش ها را کاهش داد تا ضمن حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و ارائه خدمات کشاورزی مطمئن تر، موجب جلب اعتماد بیشتر جامعه کشاورزان به شرکت گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید