عملکرد امور اداری استان گیلان در آبان ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حوزه عملکرد اموراداری استان در آبان ماه 1400 به شرح ذیل خبر داد:

1-پاسخ  به مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی  ارجایی به حوزه امور اداری به تعداد 130 مورد

2-انجام خدمات امور رفاهی کارکنان شامل جمع آوری هزینه های بیمه تکمیلی و ارسال آن به بیمه سرمد و همچنین مراجعه به دفاتر درمانی

3-پیگیری کارهای مربوط به استعلام تعمیرات تکمیلی ساختمان مامورسرا جهت پایان دادن به کار موضوع قرار داد

4-انجام کارهای مربوط به میز خدمت در استان با هماهنگی اداره ارزیابی ستاد

5-کنترل و نظارت برکارهای کارپردازی و استعلامهای داخلی و نظارت بر انجام استعلام های مربوط به امور اداری از طریق سامانه ستاد

6-احصاء مشکلات و نیازهای اینیه های استان و انعکاس آن مدیریت

7-نظارت برقرارهای خدماتی و پشیبانی،خدمات خودروئی و ساختمانی و همچنین امور حفاظت فیزیکی

8-مشارکت در انجام کارهای ارجتعی سایر واحد ها

9-انجام کلیه کارهای مربوط به حوزه بایگانی و ثبت نامه ها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید