عملکرد امورمالی استان گیلان درآبان ماه سال 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حوزه عملکرد امور مالی استان درآبان ماه 1400 به شرح ذیل خبر داد:

1.فروش اعتباری  طی آبان ماه از محل کارمزد و خرید اعتباری کارگزارانی که ضمانت نامه بانکی دارند

2.تامین اعتبار و دریافت وجه مبلغ 3250000000 زیال بابت قرارداد کیسه گیری کود از مدیریت محترم طرح و برنامه و مدیریت محترم مالی

3.تخصیص اعتبار و دریافت وجه مبلغ 25000000000 ریال بابت تسویه خرید بذر شلتوک برنج از  مدیریت محترم امور مالی

4.تامین اعتبار و دریافت وجه مبلغ 7500000000 ریال بابت کرایه حمل کود استانی و تولید کنندگان کود از مدیریت محترم امور مالی

5.تامین اعتبار و دریافت مبلغ 4000000000 ریال بابت خرید 5000 تخته کیسه از مدیریت محترم طرح و برنامه و مدیریت مالی

6.کنترل و به روز رسانی اسناد مالی مطابق دستورالعمل ذیحساب و مدیریت محترم مالی

7.به روزرسانی ضمانت نامه های کارگزاران کود و افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500000000

8.ثبت و صدور 76 فقره سند مالی

9.ثبت و صدور مفاصاحساب برای کارگزاران کود

10.مکاتبه با سازمان اقتصادی و دارایی شهرستان ها در خصوص کارگزاران نهاده ی کشاورزی

11.ثبت فیش کود،سم

12.صدور کلیه مبالغ پرداختی به صورت حواله الکترونیکی و دریافت صورت مغایرت جهت ارسال به مدیریت محترم حسابرسی

13.مکاتبه با مدیریت محترم طرح و برنامه و مدیریت محترم در خصوص اعتبارات استان

14.تهیه و ارسال اسناد مفاصاحساب بیمه و حقوق و دستمزد سال 1397 به مدیریت محترم امور مالی

15.پرداخت وجه قراردادهای خدماتی،خودرویی،نگهبانی مربوط به آبان ماه

16.درخواست دریافت وجه سپرده قراردادهای انجام یافته از مدیریت محترم امور مالی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید