اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

روز یکشنبه 7 آذر ماه 1400 جلسه مهندس کامران ماسوری مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با برخی ازکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی با حضور کارشناسان رصد وپایش  آقایان دارخانی و آریا فرد در ساختمان اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان برگزار شد.

اخبار برگزیده