اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 

 آموزش عملی حواله الکترونیک به کاربران خدمات جهادکشاورزی شهرستان خرم آباد (سراب نیلوفر) در سامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی لرستان  امروز دوشنبه ۸ آذر ماه 1400 آموزش عملی  حواله الکترونیک به کاربران خدمات شهرستان خرم آباد(سراب نیلوفر) در سامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی توسط گروه آموزشی(آقایان آریافرد-سپهوند )  به صورت عملی وبا نظارت *مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان انجام شد. 
 

اخبار برگزیده