اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ،

امروزسه شنبه ۹ آذرماه 1400 آموزش عملی حواله الکترونیک به کارگزاران شهرستان معمولان در سامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی توسط گروه آموزشی(آقایان آریافرد-سپهوند )  به صورت عملی وبا نظارت مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در ساختمان اداری این شرکت انجام شد.

اخبار برگزیده