اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 3451.085 تن کود اوره در آبان ماه سال جاری به کارگزاران رسمی شرکت متبوع خبر داد . کود های ارسالی در میان کشاورزان توزیع شده است .