اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان چایپاره خبر داد و افزود : به منظور بازدید از انبار، پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی  و کنترل دستگاه پوز مربوط به کشاورز کارت بانک کشاورزی در فروشگاه کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی، روز دوشنبه 15 آذر ماه سال جاری  با حضور در شهرستان چایپاره از انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و اتحادیه تعاونی این شهرستان  (دو مورد) بازدید بعمل آوردند .