بازدید از انبار کارگزاری کود در شرق استان گلستان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

بازدید دوره ای مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

 از  انبار کارگزاری کود در شرق استان گلستان

به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، بازدیدی از وضعیت انبار کارگزاری های شرق استان گلستان به عمل آمد ؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری ، نمو نه برداری از کودهای تحویلی ، ذخیره سازی ، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ همچنین مدیر شرکت تاکید نمود:  از فروش کودهای  غیر یارانه ای خارج از  شمول عقد تفاهم نامه با  شرکت های تولید کننده با دفتر مرکزی شرکت خود داری گردد ضمن این که   کود ها بارنامه مبدا و مقصد داشته باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید