اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: بر اساس طرح ارائه  شده توسط مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای اجرای ارزیابی و بررسی عملکرد کود پاشها در پاشش یکنواخت و هم زمان چند نوع کود شیمیایی(NPK)، این عملیات در یکی از مزارع استان همدان با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با حضور آقای مهندس بحیرائی مدیر امور ماشین آلات  و ادوات کشاورزی  و آقای مهندس قائمی مدیر مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی و کارشناسان و همکاری دفتر مرکزی و همکاران استان همدان اجرایی شد.