اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

مدیر مسوول پایگاه خبری سنگ نوشته در روزنامه سراسری ثروت با مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان:

 

https://www.assc.ir/upload/upload/مصاحبه--سرکار-خانم-نرگس-سپهوند-با-مهندس-ماسوری-در-روزنامه-ساعت.pdf