با عنایت به برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تعدادی از همکاران اداره حمل و نقل مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی از این نمایشگاه بازدید نمودند

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای حمل و نقل ریلی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری،

با توجه به برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی تعدادی از همکاران اداره حمل و نقل مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از این نمایشگاه بازدید نموده و با آخرین دستاوردهای صنعت حمل و نقل ریلی آشنا شده و مسائل این حوزه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند . به لحاظ اهمیت حمل نهاده های کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این شرکت از پتانسیل صنعت ریل کشور نیز در این خصوص استفاده نموده و مقادیری از نهاده های خود را از این طریق به نقاطی از کشور ارسال می نماید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید