اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه بازگشایی پیشنهادات مناقصه امور حفاطت فیزیکی استان سیستان و بلوچستان راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 درمحل سالن جلسات استان و با حضور نماینده شرکت کنندگان برگزار ودر پایان پس از بررسی پیشنهادات ، برنده مناقصه نیز مشخص و معرفی گردید.