اخبار

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استا ن گلستان، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی بدیل و بیدریغ کارگزاران از آنها خواست، ضمن راهنمایی  های لازم و تبلیغ و ترویج خصوصیات و روشهای استفاده بهینه کود، با کشاورزان ارتباط تنگاتنک داشته باشند، تا دست دلالان و واسطه های کود قطع و در نهایت ،کشاورزباقیمت مصوب ، کود مورد نیاز  و با کیفیت دست یابد و از خروج کود از دست دلالان جلوگیری شود ایشان به تامین کود مورد نیاز کشاورزان  و بهره برداران توسط کارگزاران قبل از مصرف و ذخیره سازی برای زمانهایی با پیک مصرف تاکیدکرد.