اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

روز سه شنبه 7 دی ماه 1400  کارشناسان رصد وپایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان( آقایان مهندس سپهوند وآریافرد) از انبارهای ذخیره ی سرکار خانم فاطمه فولاوند کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی در شهرستان دورود بصورت میدانی بازدید بعمل آوردند.