اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ،

جلسه ی مشترک مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با کارشناشان رصد وپایش آقایان مهندس آریا فرد وسپهوند در این جلسه تعیین تکلیف کودهای سنواتی  این شرکت در ساختمان اداری این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.