اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان، 

گزارش تصویری آموزش عملی حواله الکترونیک به کارگزاران شهرستان خرم آباد (زاغه) در سامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی لرستان امروز دوشنبه  ۲۰دی ماه 1400 آموزش عملی  حواله الکترونیک به کارگازاران شهرستان خرم آباد-زاغه (کارگزاری خانم نرجس امیدی -آقای اکبری) در سامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی توسط گروه آموزشی(آقایان مهندس آریافرد وسپهوند )  به صورت عملی وبا نظارت مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در محل ساختمان اداری *شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه لرستان انجام شد.