تامین کود

تامین کود کارگزاریهای شهرستان اردبیل

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 32.000 کیلوگرم کود اوره ، 1.000 کیلوگرم کود آلی فسفات گرانوله ، 8.000 کیلوگرم کود فسفاته گرانوله 13 درصد ، 18.070 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و 17.000 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل در هفته دوم دی ماه سال 1400 (1400/10/09 لغایت 1400/10/15) به کارگزاران شهرستان اردبیل جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید