اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 224.500 کیلوگرم کود اوره ،4.000 کیلوگرم کود فسفاته گرانوله 13 درصد ، 4.000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و 4.000 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل در هفته دوم دی ماه سال 1400 (1400/10/09 لغایت 1400/10/15) به کارگزاران شهرستان مشگین شهر جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد . 

کلمات کلیدی : کود اردبیل