تعداد 98،594حواله ی الکترونیک صادر شده به کشاورزدر سامانه کنترل وپایش مواد کودی وسامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 
 

مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان صبح امروز چهارشنبه 29 دی ماه 1400 در گفتگو با خبرنگار ما از صادرشدن تعداد 98،594حواله ی لکترونیک به کشاورز در سامانه پایش وکنترل موادکودی وسامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی در استان لرستان خبر داد.
مهندس کامران ماسوری با اعلام این خبر گفت :آموزش عملی به صورت حضور میدانی ،عملی و مجازی در تمام استان لرستان توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان (آقایان مهندس آریافرد وسپهوند) همچنان در حال آموزش وپیاده سازی ست.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید