اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه بیست  هزار تن  انواع  نهاده های کشاورزی  ازمبداء شوش،  در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان،  در روز شنبه، دوم بهمن  ماه سال جاری،  ساعت 11، با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  در حال برگزاری است.